Aukcja 5G w Polsce
fot. wuestenigel via flickr

Budowa sieci 5G: Holandia mówi tak

Niemal w każdym kraju na świecie, który szykuje się do budowy sieci 5G, pojawiają się głosy sprzeciwu, zwracające uwagę na potencjalnie szkodliwy wpływ fal radiowych na zdrowie ludzi. Podobnie było w Holandii, gdzie o możliwości kontynuacji prac nad 5G musiał zdecydować sąd.

Pozew aktywistów anty-5G oddalony

Holenderska grupa aktywistów, których zamiarem jest powstrzymanie budowy sieci – Stop5GNL wystąpiła do sądu w Hadze o wstrzymanie procedur zmierzających do przeprowadzenia akcji częstotliwości, na których ma pracować infrastruktura. Głównym argumentem członków grupy miał być rzekomo szkodliwy wpływ infrastruktury sieciowej i fal radiowych, które ta wykorzystuje, na zdrowie ludzi. Sąd postanowił, że nie podzieli opinii Stop5GNL i zdecydował o oddaleniu pozwu.

Sąd: najważniejsze jest umiejętne zarządzanie ryzykiem

W uzasadnieniu decyzji o oddaleniu pozwu, o którym poinformowała agencja Reuters, sąd w Hadze nie określił wprost, czy w jego opinii sieć ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi, czy nie. Najprawdopodobniej z uwagi na brak konkretnych dowodów naukowych, zdecydowano się odwołać do zagadnienia znacznie bardziej ogólnego – analizy ryzyka i konieczności jej rzetelnego przeprowadzenia.

Nadajnik 5G
fot. Herald

Uznano, że nie można wykluczyć wszystkich czynników ryzyka związanych z budową nowych technologii, ponieważ te będą występować zawsze. Należy jednak, przed wdrożeniem konkretnego rozwiązania, sumiennie przeprowadzić analizę ryzyka, która po pierwsze wskaże na konkretne zagrożenia, a po drugie będzie w stanie je odpowiednio uporządkować i nimi zarządzać. Jako, że nie ma możliwości fizycznej eliminacji wszystkich, nie tylko zdrowotnych, ryzyk związanych z budową sieci 5G, należy wykazać nie tyle brak ryzyka, co wskazać zagrożenia i sposób, w jaki te będą skutecznie zarządzane.

Zielone światło dla budowy 5G

Jako, że haski sąd zdecydował się oddalić pozew, nie ma formalnych przeszkód by w czerwcu przeprowadzić w Holandii aukcję częstotliwości pod budowę sieci 5G. W praktyce oznacza to, że Holandia dołączyła do grona państw, w których najnowsze technologie komunikacyjne zostaną zaimplementowane.

Tymczasem w Polsce, na skutek wydarzeń związanych z pandemią i wątpliwości co do przebiegu poszczególnych procedur administracyjnych, aukcja w dalszym ciągu się nie odbyła. Bez jej przeprowadzenia budowa sieci na docelowych częstotliwościach jest niemożliwa.